Αφιέρωμα: οι ν.4512/2018 και 4442/2016 και οι (μέχρι σήμερα) κανονιστικές για την εξορυκτική δραστηριότητα

Ο Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α’ 5/17.01.2018) Μέρος Β: Έρευνα και Εκμετάλλευση Λατομικών Ορυκτών και άλλες διατάξεις, άρθρα 43-72, διέπει πλέον σε συντριπτικό βαθμό την εξορυκτική δραστηριότητα, αντικαθιστώντας την προϋφιστάμενη νομοθεσία. Ο ανωτέρω Νόμος τροποποιήθηκε σημειακά  με το άρθρο 122 του Ν. 4514/2018- ΦΕΚ14/Α. Επίσης τροποποιήθηκε με το άρθρο 63 του νόμου 4546/2018 (ΦΕΚ 101/Α/12.6.2018) και με το άρθρο 34 του Ν. 4585/2018 (ΦΕΚ 216/Α/24.12.2018) . Οι τρεις (3) τροποποιήσεις του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) 

Εγκύκλιος και Κανονιστικές αποφάσεις  εκ του Ν. 4512/2018

 • Ερμηνευτική εγκύκλιος σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 4512/2018
 • ΔΑΠ/Φ.Α/Φ.4.2/οικ.175616/1918 ΥΑ  Διαδικασία εκμίσθωσης, εκμετάλλευσης και διαχείρισης δημοσίων λατομείων (ΦΕΚ 2304/Β/18.06.2018)
 • ΔΑΠ/A/Φ.4.2/οικ.176641/2214 ΦΕΚ 2909/Β/19.7.2018 .  “Τρόπος υπολογισμού και διαδικασία κατάθεσης, αντικατάστασης, κατάπτωσης και επιστροφής της εγγυητικής επιστολής για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σε λατομικούς και μεταλλευτικούς χώρους».
 • YA ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/93477/1078/15.10.2019-Τροποποίηση της με αριθμ. ΔΑΠ/A/Φ.4.2/οικ.176641/2214/28. 06.2018
 •  ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/Α/71099/67 «Θεσμοθέτηση παραβόλου για την χορήγηση οποιασδήποτε έγκρισης που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4512/2018 ή γενικότερα τη μεταλλευτική και λατομική νομοθεσία καθώς και για την άσκηση οποιασδήποτε προσφυγής ενώπιον του  Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (ΦΕΚ_5018)Β)12.11.2018)
 • ΚΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/83371/122 για τον υπολογισμό και τη διαδικασία απόδοσης μισθωμάτων δημοσίων λατομείων.

Εντούτοις, ορισμένες ακόμη κανονιστικές υπολείπονται και αναμένονται να εκδοθούν εντός του έτους για την συμπλήρωση και ορθή υλοποίηση του Ν. 4512. Συγκεκριμένα:

 • Έκδοση Υ.Α. με θέμα το περιεχόμενο των δελτίων δραστηριότητας εκμετάλλευσης μεταλλείων και λατομείων (κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 65 παρ. 1ε του ν.4512/2018).Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της απόφασης είναι η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των δελτίων.
 • Έκδοση Κ.Υ.Α. (ΠΕΝ και Εσωτερικών) με θέμα τη διαδικασία εκμίσθωσης, εκμετάλλευσης και διαχείρισης δημοτικών λατομείων (κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 65 παρ. 2 του ν.4512/2018)
 • Έκδοση Υ.Α. με θέμα τη λειτουργία των επιτροπών καθορισμού λατομικών περιοχών (κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 65 παρ. 1β του ν.4512/2018)

Επίσης ο Νόμος 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α` 7.12.2016): Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις, αφορά και την εξορυκτική δραστηριότητα εντάσσοντας αυτήν στο καθεστώς έγκρισης και γνωστοποίσης. Τα άρθρα 57-67 Ν.4442/2016 (11 άρθρα) αναφέρονται στην απλοποίηση της λατομικής δραστηριότητας και τα άρθρα 68-76 (9 άρθρα) του Ν.4442/2016 αναφέρονται στην απλοποίηση της μεταλλευτικής δραστηριότητας. Εχουν εκδοθεί ο ακόλουθες κανονιστικές :

Κανονιστικές αποφάσεις εκ του Ν. 4442/2016 (Α’ 230)

 •  Αριθμ. ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 171313/428 (ΦΕΚ B 479, 15.02.2018) Καθορισμός διαδικασίας έγκρισης της άσκησης δραστηριοτήτων έρευνας και εκμετάλλευσης λατομείων σε δημόσιες και δημοτικές εκτάσεις.  [καθεστώς Εγκρισης]
 •  Αριθμ. ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 171312/427  (ΦΕΚ Β 480, 15.02.2018) Καθορισμός διαδικασίας έγκρισης της άσκησης δραστηριοτήτων ερευνητικών εργασιών για τη διαπίστωση κοιτασμάτων μεταλλευτικών ορυκτών  [καθεστώς έγκρισης και γνωστοποίησης ανά περίπτωση]
 •  Αριθμ. : ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ.171311/426  (ΦΕΚ Β 480/15.02.2018) Καθορισμός διαδικασίας άσκησης δραστηριοτήτων έρευνας και εκμετάλλευσης λατομείων σε ιδιωτικές εκτάσεις καθώς και εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας, εντός του λατομικού χώρου, των εξορυσσόμενων ορυκτών. [καθεστώς γνωστοποίησης]
 •  Αριθμ. ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 171314/429 (ΦΕΚ Β 481/15.02.2018) Καθορισμός διαδικασίας εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων εντός λατομικών ή μεταλλευτικών χώρων, στην περίπτωση που προηγείται έγκριση εκμετάλλευσης . [καθεστώς γνωστοποίησης]

 

[ΠΗΓΗ: oryktosploutos.net/, του Π. Τζεφέρη, 7/3/2020]