Συμβολή της σύγχρονης εξόρυξης χρυσού στη βιώσιμη ανάπτυξη της Ε.Ε.

Αειφόρος ανάπτυξη & Οικονομική βιωσιμότητα

Οι πρώτες ύλες αποτελούν την ίδια τη βάση της κοινωνίας μας. Απαντώνται παντού στην καθημερινή μας ζωή και είναι ζωτικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Ο χρυσός, με τις πολυσχιδείς και συχνά άγνωστες χρήσεις και εφαρμογές του, υπογραμμίζει ακριβώς αυτό το γεγονός.

Η αειφόρος βιώσιμη εξόρυξη χρυσού στην Ευρώπη συμβάλει σε:

  • Οικονομική ανάκαμψη χάρις στις μεγάλες άμεσες επενδύσεις που ωφελούν ευθέως την οικονομία των κρατών-μελών και
  • Μείωση της εντονότατης εξάρτησης της ΕΕ από χώρες εκτός Ευρώπης από τις οποίες εισάγεται χρυσός.

Ως προς το πρώτο σημείο, το ύψος της άμεσης επένδυσης για το άνοιγμα και τη λειτουργία ενός ορυχείου χρυσού κατά κανόνα υπερβαίνει τα 100 εκατ. Ευρώ ενώ μπορεί ακόμη και να ξεπεράσει το ένα δις όταν πρόκειται για έργα μεγάλης κλίμακας. Μαζί με την άμεση επένδυση που θα ζωντανέψει το ορυχείο, γεννάται και το πραγματικά πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα της λειτουργίας του. Οι τοπικές οικονομίες δέχονται τις θετικές επιπτώσεις της ανόδου του βιοτικού επιπέδου των εργαζομένων στο ορυχείο όπως και της αυξημένης κατανάλωσης ενώ τονώνεται η επιχειρηματική δραστηριότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες στην εξορυκτική επιχείρηση. Οι φόροι που καταβάλει η εταιρία, είτε ως δικαιώματα, είτε ως εισόδημα ή ως εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, έχουν άμεσα οφέλη για τα κράτη-μέλη, τα οποία με τη σειρά τους μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή την πηγή εσόδων προκειμένου να μειώσουν το εθνικό τους χρέος και /ή να βελτιώσουν τις υπηρεσίες και τις δημόσιες υποδομές.

Ως προς το δεύτερο σημείο που αναφέρθηκε, αυτό της εξάρτησης, η βιώσιμη εξόρυξη χρυσού στην Ευρώπη ευθυγραμμίζεται πλήρως με τους στόχους των πολιτικών της ΕΕ που αποσκοπούν στην παροχή μιας ασφαλούς και οικονομικής πηγής πρώτων υλών όπως και στον περιορισμό της εξάρτησης της Ευρώπης από εισαγωγές. Εφόσον τα τρέχοντα έργα και επενδύσεις εξόρυξης χρυσού προχωρήσουν και φτάσουν στην παραγωγική τους φάση, αναμένεται άνω του 100% αύξηση της παραγωγής των ορυχείων της ΕΕ, γεγονός που θα αποβεί σε όφελος πολλών κλάδων που δραστηριοποιούνται στην επόμενη οικονομική βαθμίδα, ξεκινώντας από την εξόρυξη και φτάνοντας σε τελικά καταναλωτικά προϊόντα στα οποία γίνεται χρήση χρυσού καθόσον πλούτος παράγεται σε όλο το μήκος της αλυσίδας αξίας.

Περιβαλλοντική ευθύνη/υπευθυνότητα

Τα ορυχεία της Ευρώπης λειτουργούν με βάση τις αυστηρότερες περιβαλλοντικές και κοινωνικές προδιαγραφές. Η έμφαση που δίνεται στην περιβαλλοντικώς υπεύθυνη εξόρυξη δεν περιλαμβάνει μόνο μέτρα υπέρ της προστασίας της ανθρώπινης υγείας και της πρόληψης των ατυχημάτων αλλά και τη σύγχρονη αποκατάσταση της περιοχής του ορυχείου μετά το κλείσιμο της εγκατάστασης προκειμένου να μετριασθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να διαφυλαχτεί η βιοποικιλότητα. Με τον τρόπο αυτό οι εταιρίες στην Ευρώπη συμβάλουν στην παραγωγή και εξεύρεση φυσικών πόρων με αίσθημα ευθύνης αλλά συνεισφέρουν επίσης στη μείωση του παγκόσμιο οικολογικού αποτυπώματος της Ευρώπης μειώνοντας τις πρώτες ύλες που εισάγονται από τρίτες χώρες όπου ισχύουν χαμηλότερες περιβαλλοντικές προδιαγραφές.

Έξυπνη ανάπτυξη

Η σημασία της καινοτομίας στον τομέα των ορυκτών πόρων επισημάνθηκε προσφάτως από

την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας σχετικά με τις Πρώτες Ύλες, της οποίας το Στρατηγικό Σχέδιο Υλοποίησης (SIP) χαράσσει το δρόμο ώστε η Ευρώπη να γίνει παγκόσμιος ηγέτης στο πεδίο της έρευνας, εξόρυξης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και υποκατάστασης ορυκτού πλούτου ως το 2020.

Η εξόρυξη αποτελεί έναν ιδιαιτέρως καινοτόμο τομέα κατ’ ουσίαν αφού οι εμπλεκόμενοι οφείλουν για κάθε δραστηριότητά τους να ευρίσκουν εξατομικευμένες λύσεις φτιαγμένες στα μέτρα των προκλήσεων τις οποίες θέτει η τοπική γεωμορφολογία. Αναζητούνται όλο και πιο αποτελεσματικές διαδικασίες ως προς τους πόρους προκειμένου για τη βελτιστοποίηση της παραγωγής και την τήρηση υψηλών περιβαλλοντικών προδιαγραφών. Οι προμηθεύτριες εταιρίες της εξορυκτικής βιομηχανίας, οι οποίες παρέχουν ειδικό εξοπλισμό, λύσεις επεξεργασίας και συστήματα αυτοματισμού, διαδραματίζουν επίσης μείζονα ρόλο στην ενθάρρυνση της καινοτομίας. Μάλιστα κάποιες από τις κορυφαίες εταιρίες στους τομείς αυτούς είναι ευρωπαϊκές και θα μπορούσαν να ωφεληθούν από μια αντιστοίχως ισχυρή εξορυκτική βιομηχανία σε επίπεδο ΕΕ.

[ΠΗΓΗ: «Αειφόρος εξόρυξη χρυσού στην Ευρώπη», Euromines, 2014]