ΔΕΗ: Αλλάζουν οι περιβαλλοντικοί όροι για τα λιγνιτωρυχεία – Τι προβλέπεται για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών

Αιτήματα τροποποίησης των λιγνιτωρυχείων Μεγαλόπολης, Πτολεμαΐδας, Αμυνταίου-Λακκιάς και Κλειδιού

Τους περιβαλλοντικούς όρους αλλάζει η ΔΕΗ στα λιγνιτωρυχεία της, στο πλαίσιο της προσαρμογής στο σχέδιο απολιγνιτοποίησης της χώρας και της παύσης της χρήσης του λιγνίτη για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα, στην Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) του ΥΠΕΝ έχουν υποβληθεί αιτήματα τροποποίησης των αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), των ενεργών λιγνιτωρυχείων της ΔΕΗ και ειδικότερα των λιγνιτωρυχείων Μεγαλόπολης, Πτολεμαΐδας, Αμυνταίου-Λακκιάς και Κλειδιού.

Στα συγκεκριμένα αιτήματα, προτείνεται ο επανασχεδιασμός και η τροποποίηση της λειτουργίας του κάθε λιγνιτωρυχείου, ώστε να συμμορφώνονται με τις επιταγές της απολιγνιτοποίησης. Όσον αφορά στην επιλογή των μεταλιγνιτικών χρήσεων γης στις εκτάσεις των ορυχείων, δόθηκε έμφαση στη διαμόρφωση εκτάσεων κατάλληλων για την ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), γεωργικών χρήσεων και χώρων αναψυχής.

Ποιές διαδικασίες προβλέπονται

Για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών σε εξοφληθείσες και αποκατασταθείσες ή σε αδιατάρακτες εκτάσεις ορυχείων, ακολουθήθηκαν διαδικασίες που προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία. Πιο συγκεκριμένα :

α) Βρίσκεται υπό εξέταση και στο τελικό στάδιο της αξιολόγησης το αίτημα τροποποίησης της ΑΕΠΟ του 2018 , για το λιγνιτωρυχείο Μεγαλόπολης στην Αρκαδίας καθώς και το αίτημα τροποποίησης της ΑΕΠΟ του 2021 για τα λιγνιτωρυχεία Αμύνταιου – Λακκιά σε Κοζάνη και Φλώρινα, όπου η εξορυκτική δραστηριότητα έχει περατωθεί

β) Για το λιγνιτωρυχείο Πτολεμαΐδας της Κοζάνης, η περιβαλλοντική διαδικασία αξιολόγησης έχει ολοκληρωθεί και εκδόθηκε προσφάτως (στα τέλη Φεβρουαρίου) η νέα απόφαση έγκριση περιβαλλοντικών όρων.

γ) Το αίτημα για το λιγνιτωρυχείου Κλειδιού στη Φλώρινας έχει επιστραφεί καθώς ο φάκελος τη μελέτης του έργου δεν ήταν πλήρης και είχε ελλείψεις.

Οι περιπτώσεις των λιγνιτωρυχείων Μεγαλόπολης και Πτολεμαΐδας αρχικά αντιμετωπίστηκαν ως περιπτώσεις αξιολόγησης μελετών περιβάλλοντος προς τροποποίηση ΑΕΠΟ, με διαβούλευση μόνο με τις αρμόδιες Υπηρεσίες, αλλά τελικώς διαπιστώθηκε ότι είναι προτιμότερη η ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης ως Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), κυρίως επαναξιολογώντας την πολυπλοκότητα και το μέγεθος των έργων στις περιοχές επέμβασής τους. Στο πλαίσιο αυτό διεξήχθη διαβούλευση με το κοινό, ενώ κατά την αξιολόγηση ελήφθησαν υπόψη συνδυαστικά οι γνωμοδοτήσεις όλων των φορέων τόσο στο αρχικό όσο και στο τελικό στάδιο αξιολόγησης ώστε να μην τεθεί ζήτημα ελλιπούς αξιολόγησης των εν λόγω ΜΠΕ.

Υλοποίηση απολιγνιτοποίησης

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του λιγνιτωρυχείου Πτολεμαΐδας, περιλαμβάνει στοιχεία που περιγράφουν τόσο την υφιστάμενη κατάσταση των λιγνιτωρυχείου, όσο και τις επικείμενες αναπροσαρμογές αυτού, στο πλαίσιο υλοποίησης της απολιγνιτοποίησης. Δηλαδή και όσες θα υλοποιηθούν, βάσει του χρονοδιαγράμματος εργασιών εκμετάλλευσης και αποκατάστασης του έργου και βάσει των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ), για τη θεσμοθέτηση των νέων χρήσεων γης στα λιγνιτικά πεδία.

Επομένως στη ΜΠΕ, περιγράφεται επαρκώς η πλήρης περιβαλλοντική εικόνα του λιγνιτωρυχείου, χωρίς να προκύπτουν θέματα αναχρονισμού στην περιγραφή της υφιστάμενης και προϋπάρχουσας κατάστασης όσο και των μελλοντικών προβλέψεων της απολιγνιτοποίησης.

Για την περίπτωση του λιγνιτωρυχείου Αμυνταίου – Λακκιάς, η ΔΙΠΑ έκρινε ότι είναι επαρκής η ανάλυση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων τροποποίησης του έργου και ότι επέρχεται μη ουσιώδης μεταβολή, σε σύγκριση με το αρχικά αδειοδοτημένο έργο. Υπό το πρίσμα αυτό δεν απαιτήθηκε η υποβολή νέας ΜΠΕ. Για την περαιτέρω διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος, παρά το γεγονός ότι δεν είναι δεσμευτική η συλλογή γνωμοδοτήσεων και απόψεων, η ΔΙΠΑ έχει ζητήσει τις απόψεις των γνωμοδοτούντων φορέων και υπηρεσιών, που κατά νόμο ζητούνται για τις εξορυκτικές δραστηριότητες, σε επίπεδο αξιολόγησης ΜΠΕ. Όλα αυτά θα συνεκτιμηθούν στην τελική περιβαλλοντική αξιολόγηση του έργου.

[ΠΗΓΗ: https://www.worldenergynews.gr/, 12/3/2024]