Ευκαιρίες επενδύσεων εξόρυξης χρυσού στην Ελλάδα

Ο Χρυσός ως Επενδυτική Επιλογή

Τα τελευταία χρόνια ο χρυσός αποτελεί ίσως τον σημαντικότερο πρωταγωνιστή στα χαρτοφυλάκια των επενδυτών. Η αύξηση της αστάθειας της αγοράς, η παγκόσμια οικονομική αβεβαιότητα και οι γεωπολιτικές αναταραχές έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τόσο των βραχυπρόθεσμων όσο και των μακροπρόθεσμων επενδύσεων στο χρυσό (Feldman, 2010).

Στην Εικόνα .1. απεικονίζεται το γεγονός ότι ο χρυσός έχει διατηρήσει ιστορικά την αξία του σε περιόδους οικονομικής και πολιτικής αβεβαιότητας. Ιστορικά αποδεικνύεται ότι οι επενδυτές συχνά έχουν στραφεί στο χρυσό, όταν οι αγορές μετοχών παρουσιάζουν προβλήματα.

Εικόνα 1. Η σχέση μεταξύ της τιμής του χρυσού και του δολαρίου. Πηγή: Feldman 2010

Εν μέσω της παγκόσμιας οικονομικής και πολιτικής αβεβαιότητας που βιώνουμε σήμερα, η ζήτηση των επενδυτών για χρυσό έχει αυξηθεί. Υπάρχουν πολλές επιλογές για τους επενδυτές που ενδιαφέρονται για τη χρήση του χρυσού ως μέρος μιας στρατηγικής επένδυσης βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα. Τα διαπραγματεύσιμα προϊόντα που υποστηρίζονται από τον χρυσό προσφέρουν στους επενδυτές ένα καινοτόμο τρόπο για να αποκτήσουν πρόσβαση στην τιμή του φυσικού χρυσού (Feldman, 2010).

Το γεγονός αυτό καθιστά την επένδυση σε εξόρυξη χρυσού μια από τις πλέον συμφέρουσες για μια χώρα που διαθέτει τα απαραίτητα φυσικά αποθέματα ορυκτού πλούτου.

Κοιτάσματα Χρυσού στην Ελλάδα

Ο ορυκτός πλούτος μιας χώρας αποτελεί μια βασική πλουτοπαραγωγική πηγή η οποία μπορεί να αποδώσει μακροπρόθεσμα οφέλη, τόσο άμεσα, εκφρασμένα με οικονομικούς όρους όσο και έμμεσα υπό την μορφή ανεξαρτησίας και αυτάρκειας αλλά και με την ανάπτυξη τεχνολογίας/τεχνογνωσίας (Μπερνάνδος, 2012).

Η Ελλάδα αν και δεν συγκαταλέγεται μεταξύ των πλούσιων σε κοιτάσματα κρατών, όπως για παράδειγμα ο Καναδάς ή η Ρωσία, διαθέτει ωστόσο, ένα αξιόλογο δυναμικό μεταλλευμάτων, βιομηχανικών και ενεργειακών ορυκτών καθώς και διακοσμητικών λίθων, το οποίο είναι πολλές φορές μοναδικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο (Μπερνάνδος, 2012).

Στην επόμενη Εικόνα .2. παρουσιάζονται τα κύρια κοιτάσματα μεταλλικών ορυκτών στην Ελλάδα.

Εικόνα .2. Κύρια κοιτάσματα μεταλλικών ορυκτών στην Ελλάδα Πηγή: Μπερνάνδος, 2012

Συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα διαθέτει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, καθώς διαθέτει σημαντικό ορυκτό πλούτο, τόσο σε ποιότητα, όσο και σε ποσότητα και μια ποικιλία ορυκτών και μεταλλευμάτων, με μεγάλο βιομηχανικό ενδιαφέρον και ποικιλία εφαρμογών. Παράλληλα, οι ανάγκες σε Ορυκτές Πρώτες Ύλες της Ευρώπης, αλλά και του υπόλοιπου κόσμου καθιστούν την Ελλάδα μια χώρα με σημαντικές ευκαιρίες επενδύσεων εξόρυξης χρυσού (Καβαλόπουλος, 2013).

Γενικά, ο εξορυκτικός κλάδος αποτελεί σημαντικό τομέα της οικονομικής δραστηριότητας της Ελλάδας, καθώς η συμμετοχή του στο ΑΕΠ είναι της τάξεως του 3-5%, αν συμπεριληφθεί και ο συσχετιζόμενος μεταποιητικός τομέας. Επίσης ο εξορυκτικός κλάδος της Ελλάδας τροφοδοτεί με πρώτες ύλες μια σειρά άλλους επίσης σημαντικούς κλάδους όπως η παραγωγή ενέργειας, η τσιμεντοβιομηχανία, η οικοδομική/κατασκευαστική βιομηχανία, η βιομηχανία μη σιδηρούχων μετάλλων (αλουμινίου, νικελίου, κ.λπ.), η βιομηχανία ανοξείδωτου χάλυβα κ.ά. (Καβαλόπουλος, 2013).

Όσον αφορά συγκεκριμένα στα κοιτάσματα χρυσού, σήμερα γνωρίζουμε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν τα εξής αποδεδειγμένα κοιτάσματα (Καβαλόπουλος, 2013):

  1. Μεταλλευτικό Κέντρο Κασσάνδρας
  • Πορφυρητικό κοίτασμα Χαλκού-Χρυσού στις Σκουριές

Το κοίτασμα περιέχει 3.590.000 ουγγιές χρυσού και 378.000 τόνους χαλκού. Με ανάκτηση 85% και με τρέχουσες τιμές μετάλλων η συνολική παραγόμενη αξία θα ανέλθει στο σύνολο διάρκειας του έργου, σε 8 δισεκατομμύρια ευρώ.

  • Πολυμεταλλικό κοίτασμα μικτών θειούχων Ολυμπιάδος

Υπάρχουν ανεκμετάλλευτα απολήψιμα ανακτήσιμα αποθέματα που ανέρχονται σε 3,8 εκατομμύρια ουγγιές χρυσού, 57,7 εκατομμύρια ουγγιές αργύρου, 600.000 τόνους μολύβδου, 800.000 τόνους ψευδαργύρου. Ακόμη στις παλιές αποθέσεις από παλαιότερες εκμεταλλεύσεις υπάρχουν 270.00 ουγγιές χρυσού και 1,1, εκατομμύρια ουγγιές αργύρου.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία παραγόμενων μετάλλων (με βάση σημερινές τιμές) ανέρχεται σε 8,2 δισεκατομμύρια ευρώ.

  • Πολυμεταλλικό κοίτασμα μικτών θειούχων Μαύρων Πετρών – Στρατώνι

Υπάρχουν ανεκμετάλλευτα απολήψιμα ανακτήσιμα αποθέματα που ανέρχονται σε 10 εκατομμύρια ουγγιές αργύρου, 110.000 τόνους μολύβδου και 151.000 τόνους ψευδαργύρου συνολικής εκτιμώμενης αξίας 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ.

Στο σύνολο των μεταλλείων Κασσάνδρας Χαλκιδικής θα παραχθούν αξίες 18,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπολογίζεται πως σε πλήρη ανάπτυξη θα απασχολούνται άμεσα 1.200 εργαζόμενοι και έμμεσα άλλοι 5.000. Οι συνολικές επενδύσεις θα υπερβούν το 1 δισεκατομμύρια ευρώ.

  1. Εκμετάλλευση πορφυρητικού κοιτάσματος Περάματας Θράκης

Το κοίτασμα έχει μεταλλευτικά αποθέματα 9.318.000 τόνους. Από αυτά θα αποληφθούν 966.000 ουγγιές χρυσού και 3 εκατομμύρια ουγγιές αργύρου συνολικής αξίας 660 εκατομμύρια ευρώ. Θα απαιτηθούν επενδύσεις σε βάθος 10ετίας που θα υπερβαίνουν τα 300 εκατομμύρια ευρώ. θα αναπτυχθούν 200 άμεσες θέσεις εργασίας και 800 έμμεσες. Το έργο είναι σε φάση αδειοδότησης.

  1. Εκμετάλλευση κοιτάσματος Σαπών Ροδόπης

Στο κοίτασμα αυτό θα παραχθούν συνολικά με τη μορφή συμπυκνωμάτων 510.000 ουγγιές χρυσού, 250.000 ουγγιές αργύρου και 3.000 τόνοι χαλκού συνολικής αξίας 350 εκατομμύρια ευρώ. Θα αναπτυχθούν 50 άμεσες θέσεις εργασίας και 200 έμμεσες. Το έργο είναι σε φάση αδειοδότησης.

Τα ανωτέρω στοιχεία βασίζονται σε βεβαιωμένα αποθέματα χωρίς να συνυπολογιστούν εκτιμήσεις πιθανών αποθεμάτων από νέα γεωτρητική έρευνα και από πιθανές επεκτάσεις των ήδη υπαρχόντων κοιτασμάτων. Επίσης δεν συνυπολογίζονται τα βέβαια και πιθανά αποθέματα του κοιτάσματος στο Κιλκίς το οποίο χρήζει περαιτέρω έρευνας (Καβαλόπουλος, 2013).

Το σύνολο της εκμετάλλευσης των πολυμεταλλικών κοιτασμάτων που προαναφέρθηκαν μπορεί να παράξει αξία, η οποία θα υπερβαίνει τα 20 δισ. σε βάθος 30ετίας. Από αυτά το 40% (8 δισ. ευρώ) θα επιστρέψει στην ελληνική κοινωνία με τη μορφή φόρων, τελών, μισθών απασχολούμενων, αμοιβών εργολάβων-προμηθευτών-εξωτερικών συνεργατών, φόρων μισθωτών, ασφαλιστικών εισφορών, φόρων παροχής υπηρεσιών, φόρων έμμεσου επαγγελματισμού υποστήριξης των έργων και των απασχολούμενων κ.λπ. (Καβαλόπουλος, 2013).

Στα προαναφερόμενα οφέλη πρέπει να συνυπολογιστεί ότι θα δημιουργηθεί αύξηση εξαγωγών της χώρας κατά 1 δισ. δολάρια ανά έτος και θα υπάρξει αύξηση ρευστότητας στη Β. Ελλάδα κατά 800.000 ευρώ ανά ημέρα. Επίσης αυξάνει, εκτός των άλλων η γεωπολιτική σημασία της χώρας όταν σε πλήρη ανάπτυξη θα μπορεί να παράγει 500.000 ουγγιές χρυσού τον χρόνο όταν σήμερα η Φινλανδία παράγει 220.000 ουγγιές (Καβαλόπουλος, 2013).

Πηγές:  Feldman, K. (2010), Insights into Investing in Gold, Alchemist, Issue 57, The London Bullion Market Association.

Καβαλόπουλος, Χ. (2013), Γενικός διευθυντής του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, Συνέντευξη στην Παπαδάκη, Λ., δημοσιευμένη στις 26 Μαΐου 2013 στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα http://www.protagon.gr/, με τίτλο: «Τελικά πόσο χρυσό έχουμε;.»

Μπενάρδος, Α. (2012), Ο ορυκτός πλούτος της Aν. Μακεδονίας και Θράκης, Συνέδριο: Πολιτισμός & Ανάπτυξη στη Θράκη (Ενότητα 2: Ορυκτός Πλούτος), Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, Ιούνιος.

[ΠΗΓΗ: Επιπτώσεις επένδυσης εξόρυξης χρυσού στο Πέραμα Έβρου και προοπτική ανάλογων επενδύσεων στην Ελλάδα, Πτυχιακή Εργασία, ΤΕΙ ΑΜΘ, Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, 2014]