Η τεχνολογία στην υπηρεσία της υπεύθυνης μεταλλευτικής δραστηριότητας

Όταν η τεχνολογική εξέλιξη γίνεται σύμμαχος της περιβαλλοντικής προστασίας και της βιωσιμότητας

Η μεταλλευτική βιομηχανία αποτελεί από τα αρχαία χρονιά έναν σημαντικό κλάδο της οικονομίας, ο οποίος παρέχει τις απαραίτητες πρώτες ύλες για διάφορους τομείς, συμβάλλοντας στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη. Ωστόσο, οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις που συνδέονται με τον παραδοσιακό τρόπο διενέργειας της εξόρυξης έχουν κατά καιρούς προκαλέσει ανησυχίες παγκοσμίως. Τα τελευταία χρόνια, η ραγδαία πρόοδος της τεχνολογίας έχει επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις, επιτρέποντας στον κλάδο να υιοθετήσει υπεύθυνες πρακτικές που τον καθιστούν ασφαλέστερο, αποτελεσματικό-τερο και περιβαλλοντικά βιώσιμο.

Η Ελληνικός Χρυσός, κορυφαία μεταλλευτική εταιρεία στην Ελλάδα, αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα οργανισμού που έχει υιοθετήσει την τεχνολογία, για να ενισχύσει τις υπεύθυνες μεταλλευτικές της δραστηριότητες. Μέσω μιας σειράς σημαντικών πρωτοβουλιών, η εταιρεία αποδεικνύει στην πράξη του πώς μπορεί να αξιοποιηθεί η τεχνολογία για τον μετριασμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την προστασία του οικοσυστήματος στη ΒΑ Χαλκιδική και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.

Απομακρυσμένη παρακολούθηση και ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο

Η υπεύθυνη εξόρυξη απαιτεί συνεχή παρακολούθηση των εργασιών για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Η τεχνολογία έχει καταστήσει δυνατή την εξ αποστάσεως παρακολούθηση και την ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, παρέχοντας στην εταιρεία πολύτιμες πληροφορίες για τις όποιες επιπτώσεις απορρέουν από τη δραστηριότητά της.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία σχεδίασε και εφαρμόζει το ολοκληρωμένο πρόγραμμα περιβαλλοντικής παρακολούθησης, ένα από τα πιο εξελιγμένα προγράμματα παρακολούθησης περιβάλλοντος στην Ευρώπη, με πάνω από 400 σημεία περιβαλλοντικού ελέγχου, με μετρήσεις αναρτώμενες σε πραγματικό χρόνο σε ειδική ανοιχτή πλατφόρμα στο διαδίκτυο, η οποία είναι προσβάσιμη απ’ όλους. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει την άμεση ανταπόκριση σε πιθανές περιβαλλοντικές ανησυχίες, αποτρέποντας τη ρύπανση και προστατεύοντας τα κοντινά οικοσυστήματα.

Επενδύσεις σε προηγμένες τεχνολογίες περιβαλλοντικής διαχείρισης

Η Ελληνικός Χρυσός εφαρμόζει τις βέλτιστες διεθνώς πρακτικές περιβαλλοντικής διαχείρισης, αντιμετωπίζοντας ολιστικά το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, το νέο μεταλλείο των Σκουριών θα κατασκευαστεί και θα λειτουργεί με τα υψηλότερα περιβαλλοντικά πρότυπα. Ο σχεδιασμός του έργου περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την εφαρμογή της καινοτόμου μεθόδου «ξηρής απόθεσης» για ασφαλέστερη και περιβαλλοντικά φιλική αποθήκευση των μεταλλευτικών καταλοίπων, αποτέλεσμα της οποίας είναι το έργο να έχει μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα έως και 40%. Αυτό διότι απελευθερώνεται σημαντική επιφάνεια γης που θα δεσμευόταν για την αποθήκευση των καταλοίπων στην υγρή τους μορφή. Ταυτόχρονα, η εν λογω τεχνολογία επιτρεπει τη μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης του νερού και την επαναχρησιμοποίησή του στην παραγωγική διαδικασία, ελαχιστοποιώντας κατ’αυτόν τον τροπο την κατανάλωση των φυσικών υδάτινων πόρων. Καθώς η τεχνολογία συνεχίζει να εξελίσσεται, η ενσωμάτωσή της στις πρακτικές των μεταλλευτικών εταιρειών θα συμβάλει αναμφίβολα σε ένα πιο υπεύθυνο και βιώσιμο μέλλον για τον κλάδο στο σύνολό του, όπου η εξόρυξη και η βιωσιμότητα θα συμβαδίζουν, εξασφαλίζοντας τη μακροπρόθεσμη ευημερία του πλανήτη και των μελλοντικών γενεών.

[ΠΗΓΗ: ONLINE_NEW TECHNOLOGY, 7/7/2023]