Χωροταξικό: Πού αναπτύσσονται 7 παραγωγικοί κλάδοι της Κ. Μακεδονίας

Τι προβλέπεται αναλυτικά για την εξόρυξη

Επτά είναι οι «ευρύτερες αναπτυξιακές ζώνες», όπως αυτές περιγράφονται στο αναθεωρημένο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι ζώνες αυτές, προσδιορίζουν και το παραγωγικό δυναμικό της περιοχής, ενώ σύμφωνα με το Χωροταξικό, η οργάνωσή τους θα μπορέσει να οδηγήσει σε περαιτέρω ανάπτυξή τους, με συνακόλουθα οφέλη για την περιοχή και τους πολίτες.

Οι συντάκτες του Χωροταξικού σημειώνουν ότι οι αναπτυξιακές αυτές ζώνες (που εξειδικεύονται) έχουν ομοιογενή αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και από το νέο Πλαίσιο θεωρούνται κατάλληλες για τη χωροθέτηση κι άλλων μονάδων ή υποδοχέων των αντίστοιχων κλάδων.

Στην ουσία το Χωροταξικό θέτει μια βάση για την αναπτυξιακή κατεύθυνση κάθε περιοχής της Κεντρικής Μακεδονίας και μάλιστα προβλέπει – προτείνει και μια σειρά από προοπτικές σε καθένα από τους επτά παραγωγικούς κλάδους.

Οι επτά ζώνες (με κάποιες «χτυπητές» προβλέψεις) είναι:

  1. Γεωργία: Τρεις περιοχές και κατεύθυνση για ανάδειξη τοπικών προϊόντων.
  2. Κτηνοτροφία – Πτηνοτροφία: Τρεις διακριτές περιοχές, κλαδική πολιτική και μέτρα μέσω των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης.
  3. Υδατοκαλλιέργειες – Αλιεία: Τρεις πυρήνες υδατοκαλλιέργειας. Ειδικές προτάσεις για το Άγιον Όρος, διεύρυνση των επιτρεπόμενων χρήσεων στις ιχθυόσκαλες και θεσμοθέτηση τριών ζωνών αλιείας.
  4. Εξόρυξη: Τέσσερις περιοχές.
  5. Μεταποίηση: Τρεις υφιστάμενες περιοχές, που πρέπει να οργανωθούν. Προτείνονται δύο ακόμη νέες σε Σέρρες και Θεσσαλονίκη.
  6. Αιολικές εγκαταστάσεις και μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί: Τέσσερις περιοχές αιολικής προτεραιότητας, οι οποίες περιλαμβάνουν 19 δημοτικές ενότητες.
  7. Τουρισμός: Τρεις περιοχές.

Σε αυτές τις ζώνες, που καθεμιά περιλαμβάνει πολύ συγκεκριμένες περιοχές προτείνεται να οργανωθεί η οικονομική δραστηριότητα, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της υφιστάμενης επιχειρηματικότητας και την προσέλκυση νέων επενδύσεων.

Αναλυτικά τι προβλέπεται για την εξόρυξη

Βασικές παράμετροι για τη χωρική οργάνωση της εξόρυξης είναι οι υπάρχουσες μονάδες (μισθώσεις, παραχωρήσεις), οι περιοχές διερεύνησης ΟΠΥ (Δημόσιοι Μεταλλευτικοί Χώροι).

Οι πόλοι συγκεντρώσεων μισθώσεων βρίσκονται στη Χαλκιδική (μείζων πόλος στο βορειοανατολικό τμήμα) και με πιο διάσπαρτο τρόπο επί ενός άξονα σε κατεύθυνση ΒΔ-ΝΑ στο δυτικό τμήμα της Χαλκιδικής, σε μια ζώνη των ΠΕ Κιλκίς και Θεσσαλονίκης στο ΝΑ άκρο της πρώτης.

Στις ευρύτερες περιβάλλουσες αυτών των πόλων καθώς και στο νότιο τμήμα της ΠΕ Πέλλας συγκεντρώνεται και ο μεγαλύτερος αριθμός λατομείων διαφόρων ειδών.

Δεδομένης της άκαμπτης χωροθέτησης των ορυκτών πόρων και των κατευθύνσεων της Εθνικής Πολιτικής για τους Ορυκτούς Πόρους, δίδεται, από χωροταξικής απόψεως σε περιφερειακό επίπεδο, θετική κατεύθυνση για την αξιοποίησή τους, ιδίως αυτών που αφορούν πόρους εθνικής σημασίας, υπό την προϋπόθεση τήρησης θετικής έκβασης της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Στις περιοχές διερεύνησης για την εκμετάλλευση ΟΠΥ, κατ’ αρχήν δεν προβλέπονται σε αυτές δεσμεύσεις για άλλες δραστηριότητες. Σε περίπτωση συγκεκριμένων αποτελεσμάτων σε κάποιες θέσεις, η χωροταξική κατεύθυνση είναι η εφαρμογή των κατευθύνσεων της Εθνικής Πολιτικής για τους Ορυκτούς Πόρους, ιδίως για πόρους εθνικής σημασίας, αλλά η αποφυγή χωροθέτησης νέων επιφανειακών μονάδων εκμετάλλευσης σε ζώνες απόλυτης και ‘απλής’ προστασίας της φύσης, καθώς και σε τοπία, ιδίως αν πρόκειται για διεθνούς ή εθνικής αξίας.

 

[ΠΗΓΗ: https://www.voria.gr/, 1/9/2020]