«Ελληνικός Χρυσός»: Διευκρινίσεις επί της ερώτησης Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, αναφορικά με την λειτουργία του Χώρου Ξηρής Απόθεσης

Απάντηση προς τον Τομεάρχη ΠΕΝ του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο και την Βουλευτή Χαλκιδικής του ΣΥΡΙΖΑ, Κυριακή Μάλαμα, έδωσε η εταιρία «Ελληνικός Χρυσός» μαζί με διευκρινίσεις σχετικά με την νομιμότητα του Χώρου Ξηρής Απόθεσης Κοκκινόλακκα.

Αναλυτικά η επιστολή:

Αξιότιμα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου,

Με αφορμή την πρόσφατη κατάθεση εκ μέρους σας κοινοβουλευτικής ερώτησης σχετικής με τους όρους λειτουργίας του Χώρου Ξηρής Απόθεσης Εξορυκτικών Αποβλήτων Κοκκινόλακκα, κρίνουμε επιτακτικά σκόπιμο να προβούμε σε απαραίτητες διευκρινίσεις.

Παρατηρούμε με λύπη ότι και το θέμα του Χώρου Ξηρής Απόθεσης Εξορυκτικών Αποβλήτων Κοκκινόλακκα περιλαμβάνεται συστηματικά στις θέσεις που στοχοποιούν με προκατάληψη και παρωπίδες την εταιρεία μας, με ανυπόστατους και συχνά επικίνδυνους ισχυρισμούς. Προς αποκατάσταση, λοιπόν, της αλήθειας, σας κοινοποιούμε ακολούθως τις θέσεις μας, ενώ αυτονόητα θέτουμε εαυτούς στην διάθεση την δική σας και του συνόλου των αρμόδιων φορέων για όποιες διευκρινίσεις απαιτηθούν, τόσο διά αυτοψίας όσο και διά αλληλογραφίας.

Καταρχάς, θα θέλαμε για άλλη μια φορά να σας διαβεβαιώσουμε ότι η Ελληνικός Χρυσός εφαρμόζει κατά γράμμα την περιβαλλοντική νομοθεσία και τους όρους που διέπουν τη δραστηριότητά της, υιοθετώντας πρακτικές με γνώμονα την ελαχιστοποίηση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, συχνά ξεπερνώντας τις συμβατικές της υποχρεώσεις σε ό,τι αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος. Οι εγκαταστάσεις και υποδομές της εταιρείας μας στα Μεταλλεία Κασσάνδρας, καθώς και οι τεχνολογίες και μέθοδοι που χρησιμοποιούμε, διέπονται από τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφαλείας και βασίζονται απαρέγκλιτα στην αρχή της βέλτιστης περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τον Χώρο Ξηρής Απόθεσης Εξορυκτικών Αποβλήτων Κοκκινόλακκα υπογραμμίζουμε ότι πρόκειται για έναν σύγχρονο, ενοποιημένο και κατάλληλα προστατευμένο χώρο ξηρής απόθεσης που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε βάσει της πλέον σύγχρονης και καινοτόμου τεχνολογίας (ξηρή απόθεση) για την ασφαλή και περιβαλλοντικά υπεύθυνη διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων, ήτοι των καταλοίπων που απομένουν από την εξόρυξη και επεξεργασία του μεταλλεύματος. Αποτελεί πλήρως αδειοδοτημένη εγκατάσταση περιβαλλοντικά και τεχνικά, όπου έχουν αποτεθεί άνω των 3 εκατ. τόνων εξορυκτικών αποβλήτων από την μακρόχρονη προγενέστερη ημών μεταλλευτική δραστηριότητα (περίοδος 1960-1985), τα οποία μεταφέραμε στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού έργου του καθαρισμού και αποκατάστασης έκτασης 300.000 τ.μ. στην Ολυμπιάδα με τη συνολική δαπάνη να ξεπερνά τα €100 εκατ.

Η ανάπτυξη και λειτουργία του χώρου αποτελεί έργο αναβάθμισης και αποκατάστασης του περιβάλλοντος της περιοχής, καθώς σε αυτόν εναποτίθενται όχι μόνο τα κατάλοιπα που προκύπτουν από τη λειτουργία των μεταλλείων Μαύρων Πετρών και Ολυμπιάδας, αλλά και των ιστορικών αποθέσεων που υπήρχαν εδώ και δεκαετίες στην ευρύτερη περιοχή από την προγενέστερη μεταλλευτική δραστηριότητα.

Αναφορικά με την αδειοδότηση του Χώρου Ξηρής Απόθεσης Εξορυκτικών Αποβλήτων Κοκκινόλακκα, διευκρινίζουμε τα εξής:

 • Πρόκειται για χώρο απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων και όχι για ΧΥΤΕΑ (Χώρο Υγειονομικής Ταφής Επικινδύνων Αποβλήτων).
 • Η αδειοδότηση του Κοκκινόλακκα με βάση την ΑΕΠΟ έχει γίνει ως χώρος κατηγορίας Α για εξορυκτικά απόβλητα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/21/ΕΚ για την «Διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας», όπως αυτή ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 39624/2209/Ε10327 περί «Μέτρων, όρων και περιορισμών για τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2006/21/ΕΚ».
 • Παρά το ότι γεγονός ότι δεν πρόκειται για ΧΥΤΕΑ, κατασκευάστηκε με προδιαγραφές ΧΥΤΕΑ (ΚΥΑ 24944/1159/2006, ΦΕΚ 791 Β΄/2006 «Έγκριση γενικών τεχνικών προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων») υιοθετώντας ταυτόχρονα τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές.
 • Ο σχεδιασμός και η κατασκευή της εγκατάστασης είναι απολύτως σύμφωνη με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, ενώ αξίζει να επισημανθεί το αυστηρό ευρωπαϊκό πλαίσιο που επιτάσσει τις υψηλότερες διεθνώς προδιαγραφές ασφαλείας στην κατασκευή χώρων απόθεσης και τη διαχείριση των μεταλλευτικών καταλοίπων.
 • Για τον χώρο απόθεσης εξορυκτικών αποβλήτων έχουν εκδοθεί όλες οι άδειες(*) που προβλέπονται από τη νομοθεσία για την εξόρυξη μεταλλευτικών ορυκτών και τη λειτουργία μεταλλευτικών εγκαταστάσεων, με αδειοδοτούσα αρχή τη Γενική Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΝ.

(*) Η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ έχει χορηγήσει (α) την έγκριση της Τεχνικής Μελέτης του υποέργου Ολυμπιάδας τμήμα του οποίου είναι και ο χώρος απόθεσης Κοκκινόλακκα [Δ8-A/Φ.7.49.13/ 30258ΠΕ/515ΠΕ/10.2.2012], (β) την έγκριση της Τεχνικής Μελέτης του χώρου απόθεσης Κοκκινόλακκα [ΔΜΕΒΟ/Δ8-A/Φ.7.49.13/22849/4170/20.12.2013], (γ) την άδεια εγκατάστασης Η/Μ εξοπλισμού του χώρου απόθεσης Κοκκινόλακκα [ΔΜΕΒΟ/Α Φ.10.ΕΓΚ.6/181294/2928/2.9.2016, που παρατάθηκε και τροποποιήθηκε με τις ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.10.ΕΓΚ.6/180369/2971/1.9.2017, ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.10.ΕΓΚ.6/οικ.1812022/3140/ 13.9.2017, ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.10.ΕΓΚ.6/171390/454/6.3.2018 και ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.10.ΕΓΚ.6/178510/ 2905/30.8.2018], (δ) προς αυτήν έχουν υποβληθεί όλες οι προβλεπόμενες από την παρ. Γ.1 & Γ.2 του ά. 11 της ΚΥΑ 39624/2209/Ε103 μελέτες και στοιχεία περιλαμβανομένων του θεωρημένου ΣΔΑ και της έκθεσης επανεξέτασής του, της Μελέτης Ασφάλειας και του Εσωτερικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης καθώς και της αντίστοιχης Εγγυητικής Επιστολής [ΔΜΕΒΟ 178424/24.8.2018], (ε) έχει διενεργήσει ως αδειοδοτούσα αρχή μακροσκοπικό τεχνικό έλεγχο της εγκατάστασης εξορυκτικών αποβλήτων Κοκκινόλακκα σύμφωνα με την παρ. Γ.4 του ά. 11 της ΚΥΑ 39624/2209/Ε103 και συντάξει σχετική έκθεση [αντίγραφο της οποίας χορηγήθηκε στην εταιρεία μας με το υπ’ αρ. ΔΜΕΒΟ/3712/62/5.2.2019], (στ) έχει καταχωρήσει την Μελέτη Ασφάλειας με το Εσωτερικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης [ΔΜΕΒΟ/97654/480/ 28.12.2018], (ζ) προς αυτήν την υπηρεσία έχει γίνει στις 28.12.2018 η προβλεπόμενη στη νομοθεσία γνωστοποίηση λειτουργίας [αρ. καταχ. notify business 1091177/28.12.2018], η οποία αντικατέστησε, σύμφωνα με το ά. 73 ν. 4442/2016 (όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το ά. 67 ν. 4512/2018), την άδεια λειτουργίας Η/Μ εξοπλισμού που προέβλεπε το ά. 104 ΚΜΛΕ. Άλλωστε ήδη από την 16.7.2019 και με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ ΔΜΕΒΟ/31380/444/16.7.2019 [ΑΔΑ: ΩΠ5Α4653Π8 Ο4Η] απόφαση εγκρίθηκε ο Ειδικός Κανονισμός Ασφαλούς Λειτουργίας και Συντήρησης για τον εγκατεστημένο και λειτουργούντα ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του υπ’ όψιν έργου σε συνέχεια της γνωστοποίησης λειτουργίας του Έργου, γεγονός που καταδεικνύει την αντίληψη της Αδειοδοτούσας Αρχής περί της νομιμότητας της λειτουργίας της Εγκατάστασης.

Σχετικά με την κατασκευή και τις προδιαγραφές του έργου:

 • Το έργο συνολικά έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι πλήρως ασφαλές και
  προστατευμένο.
 • Στον Κοκκινόλακκα εφαρμόζουμε ένα σύστημα αδιαπέρατης στεγάνωσης από 4
  διαφορετικά υλικά με τις πλέον υψηλές προδιαγραφές αντοχής και προστασίας του
  υπεδάφους από φυσικά φαινόμενα (όπως σεισμό και πλημμύρα), μια επιλογή που
  μεγιστοποιεί την ασφάλεια της εγκατάστασης. Μάλιστα, η Τελική Έκθεση Ερευνητικού
  Προγράμματος «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου στο πλαίσιο των ελέγχων της
  Επιστημονικής Επιτροπής στο έργο κατασκευής της στεγάνωσης λεκάνης του χώρου
  απόθεσης αποβλήτων ΧΥΤΕΑ» που εκπόνησε το Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και
  Υδρογεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατόπιν ανάθεσης
  από την Επιστημονική Επιτροπή Ελέγχου Τήρησης των Περιβαλλοντικών Όρων
  (ΕΕΤΠΟ), επισημαίνει ότι το σύστημα στεγάνωσης που εφαρμόστηκε, με χρήση δηλαδή γεωσυνθετικού αργιλικού φραγμού με επικολλημένη γεωμεμβράνη (GM-GCL) έχει εξαιρετικές επιδόσεις στεγανοποίησης και ο χώρος απόθεσης καθίσταται πρακτικά
  αδιαπέρατος. Το σύστημα στεγάνωσης που εφαρμόστηκε στον Κοκκινόλακκα
  ισοδυναμεί με την στεγάνωση που επιτυγχάνεται από μία στρώση τεχνητής
  συμπυκνωμένης αργίλου πάχους 660 m. και είναι 132 φορές πιο αδιαπέρατη από τον
  σκέτο άργιλο.
 • Εξάλλου, και η ΔΜΕΒΟ/ΥΠΕΝ, με έγγραφό της προς την αρμόδια Περιβαλλοντική Αρχή (ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ),τεκμηρίωσε αναλυτικά ότι το χρησιμοποιούμενο σύστημα στεγάνωσης του πυθμένα (έναντι της αργίλου) πληροί τις προδιαγραφές της έννοιας του ισοδυνάμου συστήματος του άρθρου 5 παρ. 7.1 της ΚΥΑ 24944/1159/2006 και μάλιστα είναι ανώτερο, καθότι έχει μικρότερο συντελεστή υδροπερατότητας από τον
  απαιτούμενο.Από τα παραπάνω, καθίσταται σαφές ότι η τεχνολογία και οι ανώτερες προδιαγραφές βάσει των οποίων σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε και λειτουργεί ο Χώρος Ξηρής Απόθεσης Εξορυκτικών Αποβλήτων Κοκκινόλακκα, τον καθιστούν μία υποδομή ασύγκριτης υπεροχής αλλά και σημαντικής αξίας για την ασφάλεια και περιβαλλοντική μέριμνα του τόπου. Για την Ελληνικός Χρυσός, τόσο ο Χώρος Ξηρής Απόθεσης Εξορυκτικών Αποβλήτων Κοκκινόλακκα όσο και η αδειοδότηση του αντίστοιχου χώρου ξηρής απόθεσης στις Σκουριές, αποτελούν τα «κλειδιά» για το πιο σημαντικό έργο από όλα, που δεν είναι άλλο από την συνολική προστασία και αποκατάσταση των περιοχών δραστηριοποίησής μας, προκειμένου να παραδοθούν άρτιες στις τοπικές κοινωνίες την επομένη της ολοκλήρωσης της μεταλλευτικής αξιοποίησης. Αυτός είναι ο στρατηγικός μας σχεδιασμός που τέθηκε σε εφαρμογή ακόμα και πριν την έναρξη της δραστηριότητάς μας στην ΒΑ Χαλκιδική, με ευθύνη και μέριμνα για να διαφυλάξουμε το οικοσύστημα για τις γενιές που θα έρθουν.

 

[ΠΗΓΗ: https://www.thrakikiagora.gr/, 8/6/2020]