όταν μιλάνε οι αριθμοί…

numbers_set

Κατά τον Απολογισμό Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής (ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ), που έλαβε χώρα στο δημοτικό κατάστημα Αρναίας το Σάββατο απόγευμα, παρουσιάστηκαν στοιχεία για την οικονομική διαχείριση του Δήμου από την ανάληψη της παρούσας αρχής, τα οποία αν μη τι άλλο, δείχνουν ένα μικρό οικονομικό θαύμα…

Κατά την απογραφή έναρξης (31-12-2010) το κυκλοφορούν ενεργητικό ήταν 2.923.295,20€. Στις 31/12/2011 ήταν 3.743.705,90€, στις 31/12/2012 ήταν 4.792.783,91€ και στις 30/09/13 ήταν 6.914.226,96€  Άρα το κυκλοφορούν ενεργητικό (απαιτήσεις + διαθέσιμα) βελτιώθηκε στην εφετινή χρήση κατά 2.121.443,05€ και σωρευτικά από την έναρξη της θητείας της παρούσας αρχής βελτιώθηκε κατά 3.990.931,76€

Κατά την απογραφή έναρξης (31-12-2010) οι προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα (Επίδικες υποχρεώσεις) ήταν 2.229.317,66€, στις 31/12/2011 ήταν 2.213.105,08€, στις 31/12/2012 ήταν 1.292.471,55€ και στις 30/9/2013 ήταν 1.170.677,14€. Άρα βελτιώθηκαν στην εφετινή χρήση κατά 121.794,41€ και σωρευτικά από την έναρξη της θητείας βελτιώθηκαν κατά 1.058.640,52€.

Κατά την απογραφή έναρξης (31-12-2010) οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (μακροπρόθεσμο μέρος των δανείων) ήταν 5.248.000,00€. Στις 31/12/2011 ήταν 4.771.368,88€, στις 31/12/2012 ήταν 4.690.236,63€ και στις 30/09/2013 ήταν 4.538.706,21€. Άρα βελτιώθηκαν στην εφετινή χρήση (30-9-2013) κατά 151.530,42€ και σωρευτικά από την έναρξη της θητείας μας βελτιώθηκαν κατά 709.293,79€.

Κατά την απογραφή  έναρξης (31-12-2010) οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (προμηθευτές, πιστωτές, δημόσιο κλπ) ήταν 7.239.629,60. Στις 31/12/2011 ήταν 6.316.828,50€ στις 31/12/2012 ήταν 5.285.914,18€ και στις 30/09/2013 ήταν 4.988.524,21€. Άρα βελτιώθηκαν στην εφετινή χρήση κατά 297.389,97€ και σωρευτικά από την έναρξη της θητείας βελτιώθηκαν κατά 2.251.105,39€.

Τέλος, κατά την απογραφή έναρξης (31-12-2010) το σύνολο όλων των κατηγοριών των υποχρεώσεων ήταν 14.716.947,26€. Στις 31/12/2011 ήταν 13.301.302,46€, στις 31/12/2012 ήταν 11.268.622,36€ και στις 30/09/2013 ήταν 10.849.437,98€. Άρα βελτιώθηκαν στην εφετινή χρήση κατά 419.184,38€ και σωρευτικά από την έναρξη της θητείας της παρούσας αρχής βελτιώθηκαν κατά 3.867.509,28€.

Από όλα τα ανωτέρω βγαίνει το συμπέρασμα πως το άνοιγμα –η λεγόμενη ψαλίδα–, μεταξύ κυκλοφορούντος ενεργητικού (απαιτήσεις + διαθέσιμα) και των βραχυπρόθεσμων  υποχρεώσεων του Παθητικού (προμηθευτές, πιστωτές, δημόσιο κ.λπ.) στην έναρξη της θητείας της παρούσας δημοτικής αρχής (31-12-2010) ήταν αρνητική κατά4.316.334,40€. Στις 31/12/2011 ήταν αρνητική κατά 2.573.122,60€, στις 31/12/2012 ήταν αρνητική κατά 493.130,27€, ενώ στις 30/09/2013 γύρισε σε θετική κατά 1.925.702,75€. Δηλαδή το άνοιγμα έκλεισε και στην τρέχουσα χρήση το αποτέλεσμα είναι θετικό.