τα ψέματα για το νερό…

images

Η προπαγάνδα δεν έχει όρια και φραγμούς. Θα έχετε σίγουρα ακούσει τη γνωστή επωδό των αντιδρώντων στην επένδυση,

«Θα στεγνώσει το βουνό εκεί επάνω. Θα στεγνώσουν οι πηγές…».

(Διαμαντής Καραμούζης, καθηγητής υδραυλικής υπόγειων νερών ΑΠΘ, Εξάντας «Χρυσός στα χρόνια της κρίσης μέρος β’, Ο θησαυρός της Κασσάνδρας», 28.11.2012)

από την άλλη όμως…

«Η περιοχή έχει πάρα πολλά νερά και ο τρόπος που θα γίνεται η διαχείριση (…) διασφαλίζει ότι δε θα υπάρξει πρόβλημα».

(Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου, αναπληρωτής καθηγητής οικονομικής γεωλογίας & γεωχημείας, τμήμα γεωπεριβάλλοντος, Πανεπιστημίου Αθηνών, εκπομπή Αυτοψία, 28.02.2013)

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΙΓΜΕ

(Το ΙΓΜΕ είναι ο επίσημος επιστημονικός – ερευνητικός φορέας του κράτους για όλα τα θέματα που συνδέονται με τις επιστήμες της γης)

Σύμφωνα με αυτή, 13 εκ. κυβικά μέτρα νερού από την ευρύτερη περιοχή των Σκουριών καταλήγουν ανεκμετάλλευτα στη θάλασσα. Για τη δραστηριότητα στις Σκουριές θα χρησιμοποιηθούν 2 εκ. κυβικά μέτρα νερού. Για την ύδρευση της περιοχής χρησιμοποιούνται 0,5 εκ. κυβικά μέτρα. Επομένως, ακόμα και κατά τη διάρκεια της μεταλλευτικής δραστηριότητας, 10,5 εκ. κυβικά μέτρα νερού θα εξακολουθούν να καταλήγουν ανεκμετάλλευτα στη θάλασσα.

(Υδρογεωλογική Μελέτη του Νίκου Βεράνη, Υδρογεωλόγου ΙΓΜΕ)

Βασικό χαρακτηριστικό της εκμετάλλευσης του κοιτάσματος των Σκουριών είναι ότι το υδρολογικό ισοζύγιο δεν διαταράσσεται ούτε ποσοτικά αλλά ούτε και ποιοτικά. Αυτό επιτυγχάνεται με την προάντληση των νερών που υπάρχουν στο χώρο του κοιτάσματος, τόσο ώστε να είναι εφικτή η εκμετάλλευση, όσο και για να μην έρχονται σε επαφή τα νερά με τις διάφορες εργασίες που θα συμβαίνουν στην περιοχή του εργοταξίου. Το σύνολο των νερών, που θα έχει αντληθεί, θα διατεθεί ξανά στο περιβάλλον είτε με απευθείας διάθεση είτε με εισπίεση, δηλαδή θα γίνεται επανατροφοδοσία στο υπέδαφος μέσω γεωτρήσεων.

(Δημήτρης Μπάλας, Γεωλόγος – Msc Γεωφυσικός, Τμήμα Περιβάλλοντος Ελληνικός Χρυσός)

Ευτυχώς υπάρχουν επιστήμονες με ορθό λόγο αλλά και επιχειρήματα για να διαλυθεί κάθε σαθρό επιχείρημα κατά της επένδυσης.

«Η επιστήμη δεν έχει κάποια συγκεκριμένη ευθύνη, ευθύνη έχουν οι επιστήμονες για το πώς χρησιμοποιούν την έρευνα και τα αποτελέσματά της. Popper, πριν από 50 χρόνια στο βιβλίο του ConjecturesandRefutations (Εικασίες και Διαψεύσεις), σημείωνε: «Υπάρχουν θεωρίες που μπορούν να ελέγχονται πολύ καλά και θεωρίες που δύσκολα μπορούν να ελεγχθούν. Οι τελευταίες, δηλαδή αυτές που δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν, δεν ενδιαφέρουν καθόλου τους επιστήμονες γιατί αυτές μπορεί να περιγραφούν ως μεταφυσικές». Υπάρχουν θεωρίες και απόψεις που τεκμηριώνονται και αυτές που δεν τεκμηριώνονται. Οι τελευταίες ανήκουν στο υπερφυσικό γιατί η επιστήμη δεν υποθέτει ότι γνωρίζει εκ των προτέρων την αλήθεια. Είναι δε επικίνδυνο να χρησιμοποιούνται θεωρίες στο όνομα της δήθεν αλήθειας».

(Δημήτρης Αλιφραγκής, καθηγητής Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

[ΠΗΓΗ: Μεταλλευτικά Νέα, τεύχος 08]