οδηγίες για ερευνητές χρυσού

 

Απόσπασμα από ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΘΗΡΑ  του Κου Αριστείδη Μπαρούνη

pinakion1708627

 

Όσον αφορά την μεθοδολογία της έρευνας για μεταλλεύματα χρυσού θα πρέπει κατ’ αρχήν να σημειωθεί ότι για μη ειδικούς ερευνητές αυτή μπορεί να περιορισθεί στα προσχωματικά κοιτάσματα. Για τον αυτοφυή χρυσό η έρευνα απαιτεί γνώση γεωλογίας και ενδείκνυται να εφαρμοσθεί υπό τις οδηγίες ειδικού Γεωλόγου ή Μεταλλειολόγου. Μερικές βασικές οδηγίες είναι οι επόμενες:

1. Δειγματοληψία αμμοχάλικων από κοίτες καθώς και αναβαθμίδες ποταμών, χειμάρρων και ρυάκων. Τα δείγματα μπορεί να ελεγχθούν με το pan (πινάκιο του χρυσοθήρα) και εν συνεχεία να υποβληθούν σε χημική ανάλυση.

2. Δειγματοληψία από σχηματισμό συγκολλημένων κορυ μάτων ή χαλαρών βράχων από ισχυρώς κεκλιμένα πρανή και από χαλαζιακές φλέβες.

3. Αναζήτηση ιχνών από παλαιότερες μεταλλευτικές εργασίες ιστορικής ή αρχαίας εποχής. Δειγματοληψία για αυτοφυή ή προσχωματικό χρυσό και από παλαιά απορρίμματα ή σκουριές μεταλλευτικών εκσκαφών.

4. Σε όλες τις περιπτώσεις, λήψεις αντιπροσωπευτικών δειγμάτων εμφανίσεων χρυσοφόρου μεταλλεύματος για Σχ. 7 : Ξηρός διαχωριστής ττροσχωματικού χρυσού χημική ανάλυση και σημείωση της θέσης αυτών επί χάρτου.

5. Εάν τα στοιχεία από τις ανωτέρω ερευνητικές εργασίες είναι ικανοποιητικά γίνεται πρόταση για εκτέλεση γεωφυσικών ερευνών και αναζήτηση χρηματοδότησης.

Στην περίπτωση που η έρευνα δείξει ύπαρξη προσχωματι κού χρυσού μπορεί να επακολουθήσει προσπάθεια εκμετάλλευσης η οποία μπορεί να γίνει με τις επόμενες μεθόδους.

  • Με πλωτή βυθοκόρο με καδοφόρους βραχίονες ημερήσιας απόδοσης 5.000-30.000 μ3 και βάθος τομής έως 25μ όταν η περιεκτικότητα σε χρυσό είναι εκμεταλλεύσιμη.
  • Με μικρότερες κινητές εγκαταστάσεις εμπλουτισμού τροφοδοτούμενες από εκσκαφέα με συρόμενη πτυοσκαφή (draylive) ή άλλο φορτωτή. Η απόδοση της εγκατάστασης κυμαίνεται από 300 έως 2000 μ3 την ημέρα και η περιεκτικότητα σε χρυσό να είναι άνω του κατώτερου επιτρεπόμενου ορίου (1/2 έως 1gr/ton).
  • Με μικρές μονάδες αποτελούμενες από ένα κινητό τυμπανοειδές κόσκινο και μία λεκάνη παγίδευσης του χρυσού. Η απόδοση μιας τέτοιας εγκατάστασης φθάνει τα 50- 100 μ3 ημέρα. Το διερχόμενο υποβάλλεται σε αμαλγάμωση.

Τώρα μάλιστα είμαστε έτοιμοι…